Nový zákon o realitním zprostředkování

Nový zákon o realitním zprostředkování

Co se chystá a co si dává nový realitní zákon za cíl?

Cílem zákona je vytvořit novou právní úpravu vztahů v oblasti realitního zprostředkování, které nejsou dosud právními předpisy upraveny.

Nová právní úprava by měla zvýšit důvěru spotřebitelů v realitní služby a přispět ke snížení počtu neprofesionálních a nepoctivých subjektů působících na trhu.

Chystaná právní úprava má především vymezit základní právní rámec realitního zprostředkování.

Zejména má

 • definovat realitní zprostředkování a subjekty působící na trhu,
 • specifikovat podmínky pro výkon této činnosti z hlediska požadavků na odbornou způsobilost,
 • nastavit parametry profesního pojištění realitních zprostředkovatelů,
 • posílit ochranu práv spotřebitelů, zejména úpravou podmínek pro nakládání s jejich peněžními prostředky,
 • stanovit některá práva a povinnosti realitních zprostředkovatelů, odborně způsobilých osob, poptávajících a zájemců o realitní zprostředkování
 • charakterizovat smlouvu o realitním zprostředkování
 • upravit dozorové a sankční mechanismy.
 • stanovit podmínky pro vydávání osvědčení o odborné způsobilosti,
 • napomáhat kultivaci podmínek pro poskytování realitního zprostředkování,
 • sblížit podmínky pro poskytování realitního zprostředkování v ČR s ostatními státy EU, kde je tato činnost zpravidla upravena zvláštními zákony a pro její poskytování jsou nastavena jasná pravidla. V důsledku toho lze očekávat i zvýšení konkurenceschopnosti českých realitních zprostředkovatelů na jednotném evropském trhu.

K některým částem návrhu

Odborná způsobilost

Nemuselo by být až tak složité v řeči paragrafů vypracovat postup pro prokázání odborné způsobilosti, kvalifikačních, resp. kompetenčních předpokladů. Již bylo zmíněno například:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského stupně se zaměřením na realitní činnost, právo nebo oceňování majetku, nebo
 • vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v realitní činnosti, nebo
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v realitní činnosti, nebo
 • získání resp. prokázání znalostí v rámci profesní kvalifikace, která je v současné době vedena v Národní soustavě povolání pod názvem „Obchodník s realitami“, na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, případně zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

Profesní pojištění

Pojištění profesní odpovědnosti není běžným pojištěním odpovědnosti. Někdy si to aktéři trhu pletou zejména s tzv. obecnou odpovědností. Ne všechny pojišťovny na našem trhu mají produkt profesního pojištění pro realitní kanceláře v nabídce.  Každý člen Asociace realitních kanceláří České republiky je již nyní povinně pojištěn. Toto profesní pojištění však neřeší, ani nemá řešit, pojištění úpadku nebo dokonce zpronevěru financí klienta. V některých fázích pracovních diskuzí se zpracovatelem návrhu zákona to není lehké vysvětlovat. To souvisí zejména s nastavením limitů pojištění. Ze zkušenosti s tímto druhem pojištění víme, že není nutné stanovovat zbytečně vysoké hranice a takto omezovat vstup do povolání kvalifikovaným a poctivým makléřům.

Nakládání s peněžními prostředky klientů

Zde podávala Asociace zásadní připomínku k návrhu. Navrhovatel předloženého paragrafového znění návrhu zákona totiž opomenul požadavek Hospodářského výboru PSPČR, aby zákon umožňoval zprostředkovatelům zřízení oddělených účtů.   V této části nejde o to, aby realitní kancelář nemohla přijímat finanční prostředky klientů. Současné platné právní úpravy to přece umožňují v zásadě komukoli. Proč by měli zprostředkovatelé a jejich klienti o tuto možnost být ochuzeni (i takové byly názory totiž z některých připomínkových míst prosazovány). Jde zejména o to, aby zákon chránil spotřebitele před možnou insolvencí zprostředkovatele. To vyřeší zákon, pokud umožní, resp. uloží povinnost peněžním ústavům, zakládání oddělených účtů pro zprostředkovatele, pokud nakládají s penězi klientů, nikoli pouze vlastními (analogie např. s dražebníky).

 

Závěrem

Pokud budou zásady zákona přijaty, bude se jednat o výraznou změnu v naší legislativě. V současné podobě realitní kanceláře operují v rámci volné živnosti. Podle předkládaného návrhu bude realitní zprostředkování přesunuto mezi vázané živnosti.  Pro realitní kanceláře, respektive pro realitní makléře to bude znamenat některá omezení, se kterými principiálně nelze nesouhlasit.

S tímto návrhem se zcela ztotožňujeme, protože pověst realitních makléřů není nijak dobrá. Jedná se často o celoživotní úspory. Je tedy nezbytné, aby zprostředkování prodeje nemovitosti a dalších navazujících služeb kladlo důraz na znalosti problematiky realitní činnosti a není možné  tyto služby nabízet doplňkově ke svému zaměstnání.

JR invest group s.r.o.

 

Zdroj: Asociace realitních kanceláří ČR

 

Reference